1. Home
  2. POS Mobile
  3. Đăng ký sử dụng POS Mobile

Đăng ký sử dụng POS Mobile

Sau khi đăng ký Pos Mobile, bạn có thể thiết lập cửa hàng của bạn, cấu hình các thiết lập của bạn, và quản lý cửa hàng của bạn.

Bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị Pos Mobile của bạn từ một trình duyệt và quản lý tất cả các hoạt động của cửa hàng, như cập nhật danh mục, quản lý kho hàng, quản lý các đơn hàng, xem báo cáo doanh thu, tổng hợp số lượng bán …

Articles

Was this article helpful to you? Yes 7 No 1

How can we help?