1. Home
  2. POS Mobile
  3. Menu chức năng chính

Menu chức năng chính

– Bán hàng
– Báo cáo
– Nhập kho
– Chi phí trong ca
– Đặt hàng
– Danh sách đặt hàng
– Thông báo
– Cài đặt ( máy in, cấu hình )
– Thông tin
– Liên hệ
Lưu ý: Tùy tài khoản được phân quyền những chức năng chính, nếu được phân quyền sẽ hiển thị chức năng.

Articles

Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?