1. Home
  2. POS Mobile
  3. Menu chức năng chính
  4. Cài đặt

Cài đặt

– Cấu hình kết nối máy in
– Gộp đồ khi bán
Khi order các đồ giống nhau sẽ được gộp lại mà không tách ra từng món
– Cho phép in order
Cho phép in order khi in hóa đơn (takeaway) cho phép in order khi có thay đổi lúc đóng bàn (order tại bàn)
– Cho phép in 2 liên
– In order sau khi in bill

Was this article helpful to you? Yes 21 No

How can we help?