1. Home
  2. POS Mobile
  3. Menu chức năng chính
  4. Chi phí trong ca

Chi phí trong ca

Nếu trong ca bán hàng có những chi phí phát sinh mua đồ phục vụ bán hàng, thì nhân viên ca đó có thể dùng tiền trong ca đó đi mua, số tiền đó sẽ được trừ và doanh thu ca đó . Trong phiếu chốt ca sẽ theo dõi được khoản phí phát sinh đó.

Bước 1: Chọn menu chức năng
Bước 2: Chọn chức năng “Chi phí trong ca”
Bước 3: Thêm chi phí
chi-phi-trong-ca

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?