1. Home
  2. POS Mobile
  3. Menu chức năng chính
  4. Đặt hàng

Đặt hàng

Chức năng đặt hàng được sử dụng khi được kết nối trực tiếp tới phần mềm kế toán iPOS, áp dụng với những mô hình nhiều cửa hàng nhỏ, có sử dụng bếp trung tâm phân phối nguyên liệu. Khi đặt hàng đơn hàng sẽ hiển thị thông báo trên phần mềm kế toán, kế toán có thể tạo phiếu xuất kho và chuyển nguyên liệu xuống các cửa hàng.

Bước 1 : Chọn menu chính
Bước 2 : Chọn chức năng đặt hàng
Bước 3 : Chọn món muốn đặt ( nhập số lượng muốn đặt )

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?