1. Home
  2. POS Mobile
  3. Menu chức năng chính
  4. Thông báo

Thông báo

Trên ứng dụng bán hàng có chức năng thông báo, chức năng này giúp người dùng dưới cửa hàng nhận được các thông báo từ nhà hàng lý. Ví dụ như thay đổi menu, thay đổi giá bán, công thức chế biến … hoặc một thông báo nội bộ nào đó.

Bước 1: Chọn menu chính
Bước 2: Chọn Thông báo

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?