1. Home
  2. POS Mobile
  3. Menu chức năng chính
  4. Thông tin nhà hàng và ứng dụng

Thông tin nhà hàng và ứng dụng

Trong màn hình này sẽ hiển thị thông tin về nhà hàng và thông tin ứng dụng của người dùng đang sử dụng .

Bước 1: Chọn menu chính
Bước 2: Chọn Thông tin
thong-tin-nha-hang

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?