1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán bán hàng
  4. Bán hàng không qua kho (bán dịch vụ)

Bán hàng không qua kho (bán dịch vụ)

Mô tả nghiệp vụ

Khi bán hàng không qua kho/ dịch vụ, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau:

– Ghi nhận doanh thu cho bộ phận bán hàng

– Ghi nhận công nợ với khách hàng

– Hỗ trợ kê khai thuế VAT đầu ra

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để hạch toán nghiệp vụ bán hàng không qua kho/ dichj vụ trên phần mềm kế toán iPOS, thực hiện như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Bán hàng → Hóa đơn”, xuất hiện giao diện bán hàng không qua kho như sau:

Bán hàng không qua kho (bán dịch vụ) 1

Giao diện màn hình mua hàng không qua kho/ mua dịch vụ

Điền đầy đủ thông tin như hình

Lưu ý: trong trường hợp bán dịch vụ: không cần chọn mã hàng hóa, nhập số lượng và đơn giá

Trường hợp khách hàng thanh toán luôn, thực hiện tạo tiện ích “Tạo phiếu thu” (nếu thu tiền mặt) hoặc “Tạo báo có NH” (nếu thu tiền gửi)

Kiểm tra báo cáo liên quan:

3.1 Báo cáo bán hàng (Báo cáo → Bán hàng → Báo cáo bán hàng).

2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ (Báo cáo → Sổ công nợ → Bảng tổng hợp phát sinh công nợ)

6.2 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Báo cáo → Thuế GTGT → bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Ngoài ra, người dùng có để check các báo cáo khác liên quan đến nghiệp vụ bán hàng như sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, nhật ký chung, bảng cân đối phát sinh

Ngoài xem báo cáo, người dùng có thể check lại các phiếu bán hàng trong các danh sách liên quan:

– Danh sách bán hàng tại phiếu hóa đơn: Phân hệ nghiệp vụ → Bán hàng → Hóa đơn → Mở

– Danh sách chứng từ bán hàng: Phân hệ nghiệp vụ → Bán hàng → Danh sách chứng từ bán hàng

– Danh sách chứng từ: Phân hệ nghiệp vụ → Tổng hợp → Danh sách chứng từ

Tags , , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?