1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Kế toán mua hàng
  4. Mua hàng nhập khẩu

Mua hàng nhập khẩu

Mô tả nghiệp vụ

Khi mua hàng hóa nhập khẩu trên phần mềm kế toán iPOS, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau:

– Ghi nhận hàng hóa về nhập kho

– Ghi nhận công nợ với nhà cung cấp

– Ghi nhận các hạch toán thuế liên quan như thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế VAT,…

– Ghi nhận các chi phí mua hàng liên quan như bảo hiểm, phí lưu kho, vận chuyển,…

– Hỗ trợ kê khai thuế VAT đầu vào nếu mua hàng về nhập kho có hóa đơn

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Để hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu trên phần mềm kế toán iPOS, thực hiện như sau:

Nghiệp vụ → Mua hàng → Nhập khẩu” giao diện phần mềm sẽ xuất hiện như hình:

Mua hàng nhập khẩu 1

Giao diện nhập khẩu hàng hóa

Điền đầy đủ các thông tin như hình

– Ngày vào sổ: ngày thực tế nhập hàng

– Số hóa đơn, số serie, ngày hóa đơn, KH mẫu hóa đơn, mục thuế: nhập đầy đủ thông tin hóa đơn (nếu có)

– Người bán: thông tin nhà cung cấp hàng hóa

– Kho nhập: kho nhập hàng hóa

– Tiền tệ, tỷ giá: đồng tiền nhập khẩu và tỷ giá tương ứng

– Nhập thông tin chi tiết hàng hóa

Lưu ý: Trường số lượng và đơn giá nhập theo đơn vị tính đã quy định cho từng mặt hàng, để số lượng và giá trị nhập kho của các mặt hàng được chính xác.

– Thông tin thuế NK, thuế VAT tương ứng. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu với mức thuế nhập khẩu khác nhau trên từng mặt hàng, nhập chi tiết thuế trên từng dòng tương ứng

 

Trường hợp hàng nhập khẩu có chi phí mua hàng, thực hiện hạch toán khoản chi phí mua hàng như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Chi phí mua hàng”, xuất hiện giao diện như hình:

Mua hàng nhập khẩu 2

Giao diện màn hình chi phí mua hàng

Nhập đầy đủ thông tin như hình:

– Ngày vào sổ: ngày phát sinh chi phí mua hàng

– Số hóa đơn, số serie, ngày hóa đơn, KH mẫu hóa đơn, mục thuế: nhập đầy đủ thông tin hóa đơn (nếu có)

– Người bán: thông tin nhà cung cấp

– Kích chọn “Chọn phiếu nhập”, xuất hiện giao diện như hình:

Mua hàng nhập khẩu 3

Giao diện màn hình chọn chứng từ phân bổ chi phí mua hàng

– Bước 1: Chọn kỳ số liệu phát sinh chứng từ cần phân bổ

– Bước 2: ấn tìm kiếm, phần mềm tự động load ra các chứng từ nhập hàng trong kỳ số liệu đã chọn

– Bước 3: Tích chọn các dòng hàng hóa cần được phân bổ

– Bước 4: Ấn chấp nhận

Khi ấn chấp nhận, phần mềm quay về giao diện chi phí mua hàng như sau:

Mua hàng nhập khẩu 4

Giao diện phân bổ chi phí mua hàng

– Điền tổng chi phí cần phân bổ trước VAT

– Ấn phân bổ chi phí, phần mềm tự động phân bổ chi phí mua hàng trên từng mặt hàng tương ứng

Kiểm tra các báo cáo liên quan:

– 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn (Báo cáo → Kho → 5.4 Báo cáo nhập xuất tồn)

– 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ (Báo cáo → Sổ công nợ → 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ)

– 4.2 Bảng kê chi tiết mua hàng theo đối tượng (Báo cáo → Mua hàng → 4.2 Bảng kê chi tiết mua hàng theo đối tượng)

– 6.1 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ( Báo cáo → Thuế GTGT → 6.1 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào)

Ngoài ra, người dùng có thể check các báo cáo khác liên quan đến nghiệp vụ mua hàng như sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, nhật ký chung, bảng cân đối phát sinh.

Ngoài xem báo cáo, người dùng có thể check lại các phiếu nhập mua trong các danh sách liên quan:

– Danh sách nhập hàng tại phiếu nhập mua: Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Nhập khẩu/ Chi phí mua hàng→ Mở

– Danh sách chứng từ mua hàng: Phân hệ nghiệp vụ → Mua hàng → Danh sách chứng từ mua hàng

– Danh sách chứng từ kho: Phân hệ nghiệp vụ → Kho → Danh sách chứng từ kho

– Danh sách chứng từ: Phân hệ nghiệp vụ → Tổng hợp → Danh sách chứng từ

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?