1. Home
  2. Mục lục
  3. Số dư đầu kỳ

Số dư đầu kỳ

Khi bắt đầu sử dụng Phần mềm kế toán iPOS ACCOUNTING, quý khách cần cập nhập các thông số ban đầu bao gồm:

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?