1. Home
  2. Hướng dẫn sử dụng iPOS Accounting
  3. Số dư đầu kỳ
  4. Khai báo Công cụ dụng cụ đầu kỳ

Khai báo Công cụ dụng cụ đầu kỳ

Video hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Với những công cụ dụng cụ đang phân bổ dở dang đầu kỳ, thực hiện cập nhật dư đầu với những thẻ công cụ dụng cụ đó.

Để cập nhật số dư công cụ dụng cụ, thực hiện như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Chi Phí → Chi phí trả trước → Thêm mới”, xuất hiện giao diện thêm mới thẻ công cụ dụng cụ như hình:

Khai báo Công cụ dụng cụ đầu kỳ 1

Giao diện thêm mới dư đầu CCDC

Quý khách thực hiện như sau:

Bước 1: Điền thông tin thẻ.

Lưu ý: Ngày chứng từ phải là ngày trước ngày bắt đầu năm tài chính bắt đầu sử dụng phần mềm.

Số lượng: Số lượng còn lại của thẻ CCDC

Giá trị : giá trị còn lại tương ứng với số lượng CCDC đã khai báo.

Bước 2: Điền thông tin phân bổ. Số tháng phân bổ là số tháng phân bổ còn lại của công cụ dụng cụ

Cập nhật đầy đủ các thông tin bao gồm: Đối tượng (phòng ban sử dụng), công việc, mục chi phí.

Tags , ,
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?