1. Home
  2. Mục lục
  3. Kế toán tiền
  4. Thu tiền mặt

Thu tiền mặt

Với các hoạt động thu tiền như thu công nợ khách, thu góp vốn, hoàn tạm ứng… bằng tiền mặt, quý khách thực hiện trên phần mềm như sau:

“Phân hệ nghiệp vụ → Kế toán tiền → Phiếu thu”, giao diện phiếu thu tiền mặt xuất hiện như hình:

Giao diện phiếu thu tiền mặt

Kiểm tra báo cáo liên quan:

– Sổ quỹ tiền mặt (Báo cáo → Sổ kế toán → 1.1 Sổ quỹ tiền mặt) Thể hiện dòng tiền mặt tại một kỳ số liệu

– Sổ công nợ (Báo cáo → Sổ kế toán → 2.6 Bảng tổng hợp phát sinh công nợ): áp dụng xem trong các trường hợp thu công nợ khách hàng, hoàn tạm ứng nhân viên, thu từ đi vay…

– Các loại sổ khác như sổ chi tiết, sổ cái, sổ tổng hợp

– Kiểm tra danh sách chứng từ: Danh sách chứng từ tiền, danh sách chứng từ tổng hợp.

Lưu ý: với nghiệp vụ “rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt”, kế toán thực hiện hạch toán trên phiếu thu, không thực hiện hạch toán trên phiếu báo nợ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?